ข้อมูลระบบ

DHIS Version 1.17.03.11
PHP version: 5.6.33